Adatvédelmi tájékoztató

 1. KI GYŰJTI A SZEMÉLYES ADATOKAT (AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE)

Az Ön adatait a Vadászutak Kft., a továbbiakban mint Tulajdonos (elérhetőségek, további adatok a www.vadaszutak.hu oldalon) gyűjti.

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS KEZELÜNK

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, hírlevél feliratkozáshoz pedig az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosítószám alapján, vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a Tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá a honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek, jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, ez esetben azonban az oldalt nem böngészheti.

A Vadászutak Kft. minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok mindenkor pontosak és ha szükséges, naprakészek legyenek.

A Vadászutak Kft-nél az alábbi személyes adatok kezelése történik:

– vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
– telefonszám
– lakcím, levelezési és számlázási cím, székhely címe
– elektronikus levélcím
– rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

 1. MILYEN CÉLBÓL GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT ÉS MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZOKAT

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja fel a személyes adatokat és azokat csak a céloknak megfelelően kezeli, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál a Tulajdonos, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

 1. a) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, például:
  új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) küldése.
  Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen letiltani a kereskedelmi ajánlatokat vagy értesítési témájú megkereséseket, ezt az összes e-mail levélben szereplő „leiratkozás” linkre kattintva teheti meg.

Hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáira történő feliratkozások kezelése, saját akaratból történő módosítása.

 1. b) Véleménynyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.
 2. AZ ADATKEZELÉS IDEJE

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követően a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivételt képeznek ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk. Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

Amennyiben írott formában Ön nem kéri adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

 1. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT (ADATTOVÁBBÍTÁS)

A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külső, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljessége vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.

 1. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat ő maga is csak azonosítást követően ér el. Az adatokat több, egymástól függetlenül működő eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, illetve szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz történő hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen ellátó személyre, valamint megbízottakra és a feladatuk ellátásához szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről, valamint a külső személyek általi adatkezelésről mindig az aktuális szerződésben rendelkeznek.

 1. ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ SZEMÉLYEK, CÉGEK

Az adatok kezelését a Tulajdonos, a Vadászutak Kft. végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását a Tulajdonos végzi. Az adatok feldolgozását részlegesen (könyvelési és egyes pénzügyi feladatok tekintetében) a Keller Könyvelőiroda (1023 Budapest, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. em.) végzi.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az alábbi cégek lehetnek az adatkezelésben érintettek:

Könyvelés: Keller Könyvelőiroda (1023 Budapest, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. em.)
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: a Google adatvédelme és adatvédelmi elvei, valamint az ebbe tartozó külön szolgáltatások:

Google Drive

Google Docs

Google Analytics (adatvédelmi elvei)

Továbbá a Chrome böngésző

Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
Egyes speciális esetekben a szerződésben megjelölhetnek további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 1. ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokát megjelölné. A törlési igényt írott formában kell közölnie a Tulajdonos felé, mely történhet akár elektronikus úton vagy papír alapú levél formájában is, a honlapon megjelölt címre .

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a lakóhelye szerint illetékes törvényszék, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetősége. Ez utóbbi esetben az illetékes hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

 1. KISKORÚAK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLYEK ADATAINAK VÉDELME

A Vadászutak Kft. internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 18 év alatti kiskorúaknak szólnak, ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel.

 1. COOKIES (SÜTIK) KEZELÉSRŐL

A részletekről a Süti – Cookie kezelés Vadászutak honlap link kell ide! oldalon tájékozódhat.

 1. MÁS WEBOLDALAKRA IRÁNYÍTÓ LINKEK

A Vadászutak Kft. internetes felületei külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A Vadászutak Kft. semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 1. LÉNYEGESEBB JOGSZABÁLYOK

Minden az Ön személyes adataival végzett művelet a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: a Tulajdonos adatkezelési szabályzata, az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény, a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Tulajdonos adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatóak.

 1. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb mód a Google Drive, a titkosított és a másik fél által nem titkosított e-mail használata, illetve az adathordozón keresztül történő továbbítás.

 1. TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK

A honlapon egyes elemeknél (pl. blog bejegyzésekhez történő hozzászólás) szükséges lehet a külső adatkezelőnél tárolt adatok kezelése a hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció, illetve folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkezelő lehet a Facebook, Google, Twitter, Instagram, Linkedin vagy egyéb, az adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját elhatározásából vagy jogszabályi kötelezettség alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.